ZARZĄDZENIE Nr 109/20 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 2 listopada 2020 roku. w sprawie ograniczenia działalności Urzędu Gminy w Sławnie w związku ze stanem epidemii spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE Nr 109/20 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 2 listopada 2020 roku. w sprawie ograniczenia działalności Urzędu Gminy w Sławnie w związku ze stanem epidemii spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2
10.11.2020

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  i  art.  31  ustawy  z   dnia   8   marca   1990   r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz § 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W  związku  z  rozprzestrzenianiem  się  koronawirusa    SARS  -  CoV - 2 oraz  choroby  COVID-19, od dnia  03  listopada  2020 r.  wprowadzam  ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Sławnie według n/w zasad:

             1. Wszelkie informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw, w tym prowadzonych    postępowań    administracyjnych,    będą    udzielane    telefonicznielub za pomocą poczty elektronicznej.

             2. W sprawach uzasadnionych szczególnie ważnym interesem indywidualnym lub publicznym dopuszczam możliwość załatwienia sprawy w drodze osobistej wizyty w Urzędzie, po uprzednim umówieniu z właściwym pracownikiem, z zachowaniem obowiązujących środków ostrożności, w    tym    środków    ochrony    osobistej i odpowiedniej odległości pomiędzy rozmówcami.

             3. Warunki osobistego załatwienia sprawy w Urzędzie, w tym czas, miejsce wizyty i środki ostrożności będą ustalane w formach wskazanych w ust. 2

§ 2. Korespondencję należy przekazywać do Urzędu pocztą, drogą elektroniczną, na adres: sekretariat@ugslawno.pl, za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej oraz za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta, znajdującego się na parterze budynku.

§ 3. Zarządzenie    podlega    ogłoszeniu    na      tablicy     ogłoszeń     Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sławnie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Sławno.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

June 2022

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku