OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Z DNIA 01.02.2021

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Z DNIA 01.02.2021
04.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683)

podaję do publicznej wiadomości

informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Zawiadamiam

o wyłożeniu w dniach 10 lutego 2021 r. do 2 marca 2021 r. do publicznego wglądu i umieszczeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi - www.lodzkie.pl, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - www.bip.lodzkie.pl, menu „Komunikaty i informacje" oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminach objętych projektem uchwały, za pośrednictwem wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

W/w projekt uchwały jest do wglądu w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w pokoju nr 414 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 – 16.00.

Uwagi do projektu uchwały, może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały. Uwagi wnosi się na piśmie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.), opatrzone:

  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2. podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

publiczne pod adresem sekretariat.ro@lodzkie.pl lub pisemnie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 21 dni od dnia wyłożenia tj. do dnia 2 marca 2021 r. projektu uchwały do publicznego wglądu i jego umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Łódzkiego.

Uwagi złożone po upływie w/w. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego uwzględnia sięszczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo - w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim - spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności. W związku z powyższym należy wskazać przyczynę wniesienia uwagi dotyczącej wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego. Jednocześnie należy przedstawić dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością.

link do pobrania: Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

April 2021

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku