OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
03.04.2024

Wójt Gminy Sławno podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 maja 2024 roku odbędzie się piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy SŁAWNO, powiat opoczyński, woj. łódzkie.

 

 

 

Obręb Kamień

Lp

Nr działki

Powierzchnia

ha

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Minimalna wysokość postąpienia

1

968

0,1128

45.067,00

4507,00

451,00

2

971

0,1025

43.129,00

4313,00

432,00

3

973

0,1007

42.373,00

4238,00

424,00

4

974

0,1000

42.075,00

4208,00

421,00

5

975

0,1000

42.075,00

4208,00

421,00

 

Przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Sławno na podstawie  księgi wieczystej nr PT1O/00011409/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Opocznie, wolne są od obciążeń i praw osób trzecich.

Przedmiotowe działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako RV, RVI, RLzrVI. Działki w formie prostokątów o szer. frontowej ok. 22,0m – 23,0m, dające możliwość racjonalnego zagospodarowania.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. W sąsiedztwie przedmiotowych działek znajduje się sieć wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca uzbrojenie w zakresie niezbędnej infrastruktury technicznej.

Nieruchomości położone w atrakcyjnym miejscu, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej, a jednocześnie w pobliżu lasu i pól. Bardzo dobra komunikacja, droga gminna asfaltowa, łącząca się z  drogą wojewódzką nr 713, możliwość  korzystania z połączeń kolejowych PKP (przystanki Bratków, Szadkowice).

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy nr IB.6730.57-6.2016 z dnia 19.09.2016r. przedmiotowe działki przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych – jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej płatne jest do dnia
02 maja 2024r.

Przetarg odbędzie się dnia 9 maja 2024 roku o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sławnie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 31,  zlokalizowanej na I piętrze.

Do sprzedaży nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
11 marca 2004r o podatku od towarów i usług  (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1059
ze zm.) obowiązujące w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Podane
w tabeli ceny wywoławcze stanowią wartości netto.

Do wylicytowanej cny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce
w podanej wysokości i terminie,  na konto Gminy Sławno nr 05 8992 0000 0007 8432 2000 0030  w Banku Spółdzielczym w Sławnie /liczy się data wpływu przelewu na konto/.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Kwota osiągnięta w przetargu winna zostać uregulowana jednorazowo najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy kupna, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie tj. nie później niż przed upływem 3 dni, po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu przetargu lub jego zakończeniu wynikiem negatywnym.

Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba fizyczna winna przedstawić komisji przetargowej  dowód osobisty  oraz dowód wpłaty wadium, natomiast osoba prawna aktualny wyciąg z właściwego rejestru oraz dowód wpłaty wadium. Osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną zobowiązana jest przedłożyć oryginał pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz dowód wpłaty wadium.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tj.: (Dz. U. z 2017r. poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia. Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z regulaminem oraz przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem. Granice działek nie będą geodezyjnie wznawiane ani okazywane na gruncie.

Nabywca ponosi koszty opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2023r. poz.344, poz.1113,poz.1463, poz.1506, poz.1688, poz.1762, poz.1906, poz.2029) upłynął dnia 23 września 2022 r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 30.11.2022 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 30.03.2023 r.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się 17.08.2023 r.

Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbył się 28.12.2023 r.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Sławno, pok. nr 7 lub telefonicznie (44) 755-18-67.

Wójt Gminy Sławno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.ugslawno.pl oraz i Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.ugslawno.pl. Ogłoszenie podlega publikacji od  05 kwietnia 2024 r do  07 maja 2024 r.

 Sławno, dnia 26.03.2024 r.

 

 

Do pobrania: 

Maj 2024

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku