WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławno, przeznaczonych do sprzedaży
11.04.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Sławno podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać  niżej wymienione nieruchomości położone na terenie gm. Sławno.

 

Lp.

Oznaczenia

Treść

1

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW  PT1O/00025170/8

Właściciel: Gmina Sławno

q Działka nr 870 o pow. 0,34 ha,

2

Powierzchnię nieruchomości

q Działka nr 870 o pow. 0,34ha,

3

Opis nieruchomości

Działka rolna położona wzdłuż drogi gminnej oznaczonej numerem 1169. Sąsiednie gruntu to również grunty orne. Klasa bonitacyjna gruntu: RIVb. Przez północno-zachodni narożnik przebiega linia wysokiego napięcia, nie mająca jednak wpływu na aktualny sposób użytkowania. Działka ma kształt regularny
w formie trójkąta, o podstawie ok.80m
i wysokości ok.85m.

4

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sławno przedmiotowa działka położona jest w terenach rolnych.

 5

Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

6

Cenę nieruchomości (netto)

  • Dz. nr 870 – 9200,00 zł

        (dziewięć tysięcy dwieście złotych  00/100)

 

7

Wysokość stawek procentowych opłat
z tytułu użytkowania wieczystego.

Nie dotyczy

8

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

9

Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

10

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

12

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt  1 i pkt  2 ustawy
o gospodarce nieruchomości.

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń.

Nie złożenie oświadczenia przez osoby uprawnione w wyznaczonym terminie traktowane jest jako rezygnacja z zakupu nieruchomości, wówczas przedmiotowa nieruchomość zostanie rozdysponowana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane
w odrębnym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Sławno pokój nr 7 lub telefonicznie (044) 755-18-67. Wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sławnie oraz sołectwa Prymusowa Wola oraz na stronie internetowej: www.bip.ugslawno.pl oraz www.ugslawno.pl na okres 21 dni od 19.04.2024r do 13.05.2024 r.

 

Sławno, dnia 10.04.2024r

 

Maj 2024

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku