Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Informacja dla pracodawców dotycząca  dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

           Zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę   w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada  kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w  przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych  i ich wynagradzania;
 2.  młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a)      w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem ? egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1267, ze zm.);

b)      w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem ? egzamin zawodowy.

c)      młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika określa  art. 122,ust. 2,3,5 ustawy Prawo oświatowe:

1)w przypadku nauki zawodu ? 8 081 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się  w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2)w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

2a)W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art.46b, ust 1 wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika , o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10.000 zł.

Kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok,
w którym następuje wypłata dofinansowania wynosi co najmniej 105 %.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Termin składania dokumentów: Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie  z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  traktuje się pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu  Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006r. str.5).

W związku z  obowiązywaniem od dnia 01.01.2014 roku nowego rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,  nastąpiła  również nowelizacja art. 70 b ust. 11 ustawy o systemie oświaty, która dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).    

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postepowaniu w sprawach dotyczących  pomocy publicznej podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 
 2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc  de minimis.

Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis należy przedłożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1543). Wzór formularza oraz instrukcja wypełniania formularza stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

W celu weryfikacji otrzymanych przez beneficjenta kwot pomocy publicznej można skorzystać z systemu SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej) dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://sudop.uokik.gov.pl/home

            Zgodnie z art. 37, ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc w/w zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, pomoc ta nie może mu być udzielona.

          Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania  pracodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Wójta Gminy Sławno
o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

 Miejsce załatwienia sprawy

 Kompletne dokumenty należy składać  w sekretariacie Urzędu Gminy w Sławnie  

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 31 , pok. Nr 13. 

Informację można uzyskać pod numerem telefonu 44 755 18 67

            Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 Wymagane dokumenty:

Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika  młodocianego. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub  osobę prowadzącą zakład  w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną
  u pracodawcy wymagane  (dodatkowo,  w przypadku gdy naukę zawodu prowadzi osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
  u pracodawcy, kopię umowy o pracę lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej);
 2. kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 3. kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub  świadectwa  potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie przez  młodocianego odpowiedniego egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu ;
 4. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;
 5. kopie wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał  w roku,  w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo  oświadczenie   o wielkości pomocy  de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 6. wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie  w  sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r. poz.1543);
 7. kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia (w przypadku zmiany umowy),
 8. pełnomocnictwo jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;
 9. kopię dokumentu potwierdzającego status prawny prowadzonej działalności  
  w przypadku spółek;

 * (kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem)

W załączeniu (druki do pobrania):

 1. Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
 2. Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 4.  Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis.
 5. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
 6. Wykaz otrzymanej pomocy de minimis.
 7. Oświadczenie składane przez przedsiębiorcę o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku ? prawo oświatowe ( Dz.U.  z 2020 r.,poz.910)
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r.,poz.362 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu ,
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie  w  sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014r. poz.1543);
 6. Rozporządzenie Komisji (UE)   nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107  i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.).

Kwiecień 2024

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.
BIP
Koronawirus
Ostrzeżenia meteorologiczne
Przerwy w dostawie wody
Programy Unijne
Programy Krajowe
Lokalna grupa działania
OSP
HDK_PCK_Krewniacy
RPO WŁ
Promuje łódzkie
Monografia
Powiat Opoczyński
IRSIP

Sławno na Facebooku